<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS, Women in Tech

Faget i front

Gjest: Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder

Norsk Sykepleierforbund


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Lill gikk inn i helsefaget med inspirasjon fra familien, og en tidlig interesse for helse og relasjoner med folk. Hun har master i helsefag og PhD knyttet til samhandling i demensomsorg. Samtalen belyser norske helsedata, tillit til hverandre og samfunnspolitikk. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er gift, fire barn hvorav jeg har født to. Jeg er en interessert, åpen og direkte nordlending som er særlig opptatt av organisering av helsetjenester, helse- og samfunnspolitikk. Forbundsleder i landets fjerde største arbeidstakerorganisasjon.  

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
NSF er 4. største arbeidstakerorganisasjon som arbeider for «sykepleiernes utvikling og sykepleiens fremskritt – til beste for pasienten». Vi har tre bein; interesse-, fag- og samfunnspolitikk. Det trigger meg fordi det gir en unik mulighet til å påvirke til et samfunn som er godt å bli født inn i og som gir en verdig utgang fra liv. Et samfunn jeg og andre har lyst til å være en del av. Sykepleiere, som nøkkelpersonell i helsetjenestene og lokalisert over hele landet, er en viktig brikke for et godt samfunn. 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg?
Som sykepleier, forsker, lærer og engasjert tillitsvalgt så forener jeg ulike perspektiv på sykepleie, noe som gjør at jeg når ut med sammenhenger mellom klinisk praksis (utøvende sykepleie), organisering av helsetjenester og maktstrukturer i samfunnet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om mennesket som natur, sosialt vesen og fenomen, har vært viktig i flere tusen år, og er fortsatt viktig. Sykepleie som fag vil derfor fortsatt være relevant kunnskap uavhengig av teknologi eller innovasjon.  

Noen interessante nye dilemmaer?
Ikke akkurat nye, men grensene for velferdsstaten, hva skal være «den nye oljen», hvordan rekruttere og beholde nok sykepleiere til å ivareta helsetjenestene slik vi har de i dag? Nye dilemmaer – oppgavedeling/profesjonsforståelse også ut fra teknologi og AI som aktør. 

Hvem inspirerer deg?
Inspirare – å ånde inn. Min ektemann og venner som Anne Lise Ulve som alltid har lest eller hørt noe nytt og gjør refleksjoner som overrasker, utfordrer og gjør at jeg lærer noe nytt.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Bevisstgjøre samfunnet på sykepleierne som nøkkelpersonell i helsetjenestene, samt helsetjenestenes rolle for et godt samfunn. Ellers mer lokalt i NSF, engasjere sykepleiere til å argumentere også i samfunnsdebatten ut fra sitt sykepleiefaglige perspektiv.   

Tips til innovasjon i din sektor?
AI som beslutningsstøtte (diagnostisering, røntgen, men også organisering som logistikk og koordinering). Varslingssystemer mtp biologiske indikatorer.

Beste overraskelse fra Covid-19?
Fortgang på muligheten til digital lege, jordmor og helsesykepleierkonsultasjoner. 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja, det er ingen motsetning mellom å drive bærekraftig og skape vekst. Begrepet vekst har flere dimensjoner, globalt og nasjonalt.  

Ditt livsmotto?

Det er lov, mer enn iblant, å ta to steg fram.  

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs
Livslang læring
Digitalisering
Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Hør på Sykepleierpodden som NSF har, med Silje Naustvik, 1. nestleder i NSF og meg.

Tidsskriftet sykepleiens temamagasin, slik som «koronadagbøkene» som kom i juni.

Vi er god på helsedata i Norge, og har strukturert dette godt over mange år, for eksempek Tromsø-undersøkelsen som jeg er en del av, startet på 80 – 90-tallet. Vi har klart å samle inn data over en lengre periode på befolkningen vår og kan bruke det til å forutse det som trengs av helsetjenester for fremtiden.

Lill Sverresdatter Larsen

Dette er Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. Organisasjonen ble stiftet 24. september 1912. Forbundet er Norges fjerde største fagforbund, med 115 000 medlemmer, og er medlem av Unio. NSF arbeider for medlemmenes interesser og rettigheter knyttet til blant annet lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. I tillegg arbeides det for å sette sykepleiefaget, sykepleierutdanningen og sykepleiernes funksjon på dagsordenen.