<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi som student

Gjest: Nina Solberg

Sykepleier og student

MedLearn


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Nina Solberg som er student hos Medlearn. Solberg ønsket å fordype seg videre innen velferdsteknologi fordi hun ønsket mer kunnskap om hvordan hun kunne bidra til å hjelpe mennesker med behov for assistanse i hverdagen. Solberg sier i episoden av velferdsteknologi først og fremst handler om å gi brukerne hjelp via teknologisk assistanse, som skal bidra til å skape trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet. 

Hva er greia (forklar enkelt og kort hvordan folk skal forestille seg teknologien)?

Velferdsteknologi er kort forklart en felles betegnelse for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å bistå personer til egen selvhjelp, eller ved å hjelpe pårørende og tjenesteytere med å gi bistand til tjenestemottaker. Velferdsteknologi skal i tillegg forsterke tjenestemottakerens sikkerhet, trygghet og mestring, slik at vi forhåpentligvis kan greie oss selv på en bedre måte når helsa skranter eller byr på kognitive utfordringer.

 

Den mest positive og mest negative siden ut ifra ditt ståsted (kommersielt og samfunnsmessig)?

Velferdsteknologi kan gi konsekvenser for både brukere og pårørende, da velferdsteknologi skaper muligheter for informasjonsdeling man ikke har hatt tidligere. Med dette mener jeg at slik teknologi utfordrer personvern og taushetsplikt. Velferdsteknologi byr også på mye positivt! Mennesker som har behov for tilsyn eller assistanse kan bli mer selvhjulpne, da de nødvendigvis ikke trenger å få konstant bistand i fra helsepersonell eller pårørende. Jeg tror også til at det bidrar til bedre brukermedvirkning – der hver og en får muligheten til å mestre litt mer av en ellers «trøblete» hverdag.

 

Viktigste anvendelser (gjerne fra forskjellige sektorer, og gjerne noen tall)? 

Velferdsteknologi handler ikke bare om teknologi, men også om oss som mennesker. Primærgruppene vil være personer med nedsatte kognitive ferdigheter, dette kan være  personer med utviklingshemming og andre medfødte skader/lyter som CP, lese og skrive vansker, blinde, døve, demens, slag-pasienter, trafikkskadde, eldre, kronisk syke og ikke minst barn.

 

Veien videre (hvor skal man lære mer, teste, se filmer, spille spill, etc)?

Velferdsteknologi kan for eksempel gi demente muligheten til å bo tryggere hjemme. De kan koke seg kaffe, få hjelp til å huske medisinene sine, gå turer, benytte smarthus-løsninger (lys, varme, automatiske låser osv). Mange eldre kan synes det er en belasting å være avhenge andre til enhver tid. I slike tilfeller kan teknologien by på trygghet og i noen tilfeller avlaste familie/partner. Men det er ingen enkel sak. Man må innhente informert samtykke (der det er mulig – ellers må lovverket inn), samarbeide godt med pårørende, gi tilstrekkelig med informasjon, opplæring og ikke minst oppfølging på tvers av alle instanser som måtte følge opp brukeren. Det er også en del å gjøre i forhold til hvordan man skal implementere teknologien i alle ledd. Den fungerer som kjent ikke av seg selv. Noen må drifte det hele. Slik jeg ser det er det en fordel om teknologien blir presentert så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Da dette mest sannsynlig vil bidra til at brukeren vil mestre teknologien og at den ikke føles så fremmed gjort for alle partene. Men det er også her viktig å ta hensyn til både personvern og privatliv.

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

 

Anbefalt litteratur:

Jeg er veldig glad i å lese krimbøker! 

Vi må jobbe mer med teknologi så alle kan få det de har krav på eller kan få nytte av. Vi må hjelpe de vi kan og vi har ikke nok hender om 10-20 år.

Nina Solberg

Dette er MedLearn

MedLearn tilbyr utdanninger og kurs innen helse- og oppvgekstsektoren.