<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsverdi- og teknologi kommunalt

Gjest: Terje Røe

Regionrådgiver

Sør-Østerdal


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Terje Røe som er Regionrådgiver  i Regionrådet for Sør-Østerdal. Han forteller om hvordan ny teknologi endrer prosesser og hjelper oss å endre kommunene og det må vi dersom vi skal få effektene av innovasjonene som kommer. Akkurat som en spesialavdeling ved et sykehus krever like mye teknisk kompetanse som pleiefaglig kompetanse vil pleie- og omsorgsektoren i kommunene få behov for det samme Det vil i praksis si at vi trenger en «helhetlig pleie og omsorgstjeneste» hvor skillelinjene mellom de med ansvar for utførelsen av tjenestene fjernes. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Samfunnsengasjert, skapende og formet av stor familie og vennenettverk. Ledererfaring fra offentlig og private virksomheter. Tidligere politisk aktiv i mange år og ordfører 2003 – 2011 (Ap) i Elverum kommune.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?
Teknologi som hjelper innbyggerne til en enklere hverdag.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
I min jobb som regionsrådgiver så jeg i 2012 at behovet for å ta i bruk velferdsteknologi også ville komme i våre kommuner. Leste meg opp på igangsatte prosjekter i større bykommuner og var pådriver for å iverksette prosjektet: «Velfersteknologi i Sør-Østerdalen». Prosjektet ble formelt iverksatt i 2015 etter 2 år med motivering og forberedelser hos kommuneadministrasjonene og forankring i kommunestyrene. Prosjektet pågår fortsatt.

Hvilke muligheter ser du? 
Teknologien er i stadig utvikling og utfordringer er fortsatt å organisere bruken av den. Kommunene har et ansvar for alle innbyggere og kommunenes tjenestetilbud er viktig for å mestre hverdagen. Mange vil selv investere i tilgjengelig teknologi, både for praktisk hjelp, sikkerhet og kontakt med familie og venner. Frivillig sektor må engasjeres for å motvirke ensomhet.  Spesialhelsetjenesten (sykehusene) vil i framtiden ta i bruk teknologien for i  større grad behandle folk hjemme eller i kommunale institusjoner. Viktig for innbyggere i distriktskommuner i et land med store avstander. Mottoet er: «Du kan bo hjemme lenger enn du tror» 

Hvilke utfordringer ser du?
Med en stadig større andel eldre over 80 år har vi ikke noe annet valg enn å ta i bruk teknologien der hvor den kan hjelpe innbyggerne til en enklere hverdag. Den største utfordringen er å motvirke at økt bruk av teknologi gjør at folk blir ensomme. Selv om det vil være et privat marked for velferdsteknologi-tjenester vil kommunene ha ansvaret for at alle får et tilrettelagt tilbud og at innbyggernes rettigheter blir ivaretatt. Dette vil blant annet kreve at kommunene har ressurser til å oppdatere sine ansattes kompetanse.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren? 
Akkurat som en spesialavdeling ved et sykehus krever like mye teknisk kompetanse som pleiefaglig kompetanse vil pleie- og omsorgsektoren i kommunene få behov for det samme. Det vil bety at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (staten) og primærhelsetjenesten (kommunene) vil bli avgjørende for at velferdsteknologi skal fungere. Det vil i praksis si at vi trenger en «helhetlig pleie og omsorgstjeneste» hvor skillelinjene mellom de med ansvar for utførelsen av tjenestene fjernes. Det er igangsatt samarbeidsprosjekter for å få dette til, men med forskjellige eiere og budsjetter er det utrolig krevende. Pleie og omsorgstjenesten er den største økonomiske utfordringen for kommunene og  vil bli enda mer krevende framover. Hva om staten som eiere av sykehusene også fikk ansvar for primærhelsetjenesten?
  
Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
Still spørsmål om framtidas utfordringer. Hva vil være den viktigste grunnen til at unge velger en utdanning og jobb innen helse, pleie- og omsorg. Hvilket Norge ønsker vi? Er velferdsstatens overlevelse avhengig av teknologien?

 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
At vi faktisk i dette landet har en unik tillit til hverandre og til våre besluttende myndigheter. Dette må vi ta vare på. Det kommer garantert nye utfordringer.

Dette LØRNER du:

Struktur og ledelse

Velferdsteknologi

Kommunal sektor

Regulatoriske utfordringer  

Anbefalt litteratur:

Følg med på informasjon fra nasjonale myndigheter og KS. Det publiseres utrolig mye kompetent og bra informasjon. Også LørnTech da selvfølgelig. 

Sammenslåing krever ny strategi- og handlingsplan for regionen. Innen velferdsteknologi er det arbeidet med å over tid opprettholde framdriften i velferdsteknologiprosjektet som er viktigst.

Terje Røe

Dette er Sør-Østerdal

Hedmark er et område, valgkrets til stortingsvalg og et tidligere fylke på Østlandet i Norge. Fylket grenset mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenset Hedmark til Värmland, Dalarna og Jämtlands län i Sverige.