<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester

Gjest: Lise-Merete Alpers

Intensivsykepleier

VID vitenskapelige høgskole


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med intensivsykepleier på VID vitenskapelige høgskole, Lise-Merete Alpers.  VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger og Alpers jobber med en internasjonal studie som undersøker sykepleieres/jordmødres/sosialarbeideres syn på bruk av sosiale roboter i helse- og sosialtjenester. Det forventet at andelen eldre vil øke betraktelig i fremtiden og at det da vil bli mangel på helsepersonell. Dette vil føre til utfordringer mtp. helse- og omsorgstjenester. Det mener Alpers det vil være aktuelt å introdusere sosiale roboter i nær fremtid

Hvem er du, personlig og faglig?
Utdannet sykepleier, intensivsykepleier. Mange års erfaring fra sykehus; intensivavdeling, akuttmottak, postoperativ avdeling. Arbeider nå som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
Jeg ble invitert med til å delta i en internasjonal studie med temaet sosiale roboter. Studien ledes av forskere ved Middlesex university i London. 24 land deltar i studien, bl.a. Storbritannia, Spania, Polen, Ungarn, Slovakia, Filippinene, Nepal, Japan, Iran i tillegg til Norge.

Resultater: Data er ikke ferdig analysert.

Les om «The Research Centre for Transcultural Studies in Health»: https://cultureandcompassion.com/

Hvilke muligheter ser du?
Det kan være et tillegg til menneskelige ressurser og avlaste helsepersonell. Det kan også føre til mindre avhengighet/mer selvstendighet for pasienter/brukere

Hvilke utfordringer ser du?
Etiske utfordringer, mindre menneskelig kontakt

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Det er aktuelt bl.a. fordi det blir stadig flere eldre og fordi omsorgsbehovene vil øke samtidig som det er mangel på helsepersonell.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
Hvilke egenskaper er det viktig at sosiale roboter/velferdsteknologi har? Hvordan benyttes det? Kan det virke fremmed? Redusere menneskelig kontakt? Hvordan bruke det på en god måte? Kan pasienter/brukere få være med å påvirke/bestemme dette? (brukermedvirkning)

Dine viktigste prosjekter siste året?
Forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for smertebehandling, relatert til pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Det norske velferdssamfunnet er unikt på flere måter, blant annet velferdsgoder

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
At det kan fungere med hjemmekontor

 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi
Forskning
Sosiale roboter
Syn på helse i ulike kulturer 

Anbefalt litteratur:

Menneskelige relasjoner er viktig!

Lise-Merete Alpers

Dette er VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Deres motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.