<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH

Smittevern i helsetjenesten

Gjest: Arnold Måsøval-Jensen

Leder

styret for NSFs faggruppe for smittevern


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Arnold Måsøval-Jensen. Arnold har vervet som leder av styret for NSFs faggruppe for smittevern og minner oss på at smittevern er basis for all sykepleie. Til tross for dette sier han at vi fort kan bli opphengt I de tekniske tingene og glemme både smittevern og pasienten. Smittevern er et sterkt forebyggende tiltak  og Arnold sitt beste tips for å sikre en bedre smitteverns beredskap til neste pandemi er å huske på at godt smittevern alltid vil være avhengig av god ledelse, et godt kunnskapsgrunnlag, digital infrastruktur og gode helseregistre.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en som har engasjert meg i faggruppearbeid, liker å ha orden i ting. Er nok en som i utgangspunktet ikke er den som liker å stikker meg ut, men har mer fokus på å legge til rette for andre. 

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?  
At om vi står sammen, så får vi til det meste. At jeg har fantastiske kollegaer som står på, er fleksible, kreative og kunnskapsrike i en tid der ting til tider har vert uoversiktlig (usikkerhet om det nye viruset, mangel på smittevernutstyr/dårlig kvalitet på utstyr, dårlig-/gammel bygningsmasse/for «lite plass» i nye sykehus m.m.).  

Hva er essensen av det du gjør på jobben?    
Jeg driver med forebygging, overvåking og begrensing av infeksjoner (primært) i sykehus, men gir også råd til kommunehelsetjenesten. Et viktig bidrag i kvalitetsarbeidet for pasientsikkerhet og HMS for ansatte. 

Hvilke muligheter ser du?  
Pandemien har gitt fagfeltet smittevern fornyet aktualitet, som vi må benytte oss av. Vi har fått en handlingsplan for et bedre smittevern (2019-2023), som har mange gode mål og tiltak (litt forsinket pga pandemien). Vi er også spent på rapporten til Koronakommisjonen som presenteres 14/4. 

Hvilke utfordringer ser du?  
Utfordringer: Smittevern – spesielt det forebyggende arbeidet har utfordringer i å nå opp i «konkurransen» med alle andre lovpålagte oppgaver, knapp økonomi og nødvendig ledelsesforankring. Vi må ha på plass en mer robust pandemiberedskap, det er viktig at tiltak er kunnskapsbasert – pandemien har skapt mange «eksperter» innen smittevern på godt og vondt. Infeksjonsovervåking kan være ressurskrevende og til tider komplisert når ikke alle dataverktøy snakker sammen.  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?  
Det vil bli mangel på smittevernsykepleiere med nødvendig utdanning/ «faglig ballast» i løpet av få år. Det er heldigvis blitt reetablert en nordisk utdanning i smittevern ved Gøteborgs universitet (etter initiativ av Nordisk ministerråd og de nordisk folkehelseinstituttene). Med mulighet for å bygge på med en master i folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?  
Smittevernmiljøet i Norge er lite, men kompetent. Vårt arbeid og organisering er styrt i hovedsak av smittevernforskriften med ulike nasjonale veiledere. I 2018 kom det en rapport om Handlingsplanen har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak. Forskriften, regionale smittevernplaner og handlingsplan for et bedre smittevern gir føringer for vår organisering. Det er viktig at smittevernsykepleierne har rett kompetanse (les helst på masternivå). Smittevernsykepleiere har i pandemien måttet prioritere oppgaver knyttet til pandemien. I dag er vi ca 110 sykepleier som arbeider som smittevernsykepleier/ hygienesykepleiere i Norge i dag (tall fra før pandemien – primært ansatt i helseforetakene og noen få er ansatt i noen kommuner). En utfordring noen steder er forslag om kutt i våre stillinger på grunn av økonomiske innsparingstiltak/prioriteringer. 

Dette LØRNER du:

Smittevern 
R-tallet  
Ionisering  
Beredskap 

Anbefalt litteratur:

Corona kommisjonen sin rapport

FHI beskriver på denne nettsiden hvordan smittevernarbeidet i Norge er organisert, om ulike aktører og deres ansvar. Smittevernarbeidet i Norge (Smittevernveilederen) - FHI 

Utfordringen er at du ser ikke fienden, du ser ikke virusetDerfor blir den daglige utfordringen at man faktisk praktiserer smittevernrutine. Dette gjelder alt fra pasientplassering til håndvask. Dette blir kjedelig i lengden når du ikke ser den du kjemper i mot

Arnold Måsøval-Jensen

Dette er styret for NSFs faggruppe for smittevern

NSF sin faggruppe for smittevern er en møteplass for medlemmer med interesse for smittevern og infeksjonsforebygging. Faggruppen ble startet som et fora for de som var utdannet som og arbeidet som hygienesykepleiere.