<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, SSP

Seniorpolitisk barometer

Gjest: Lene Rathe

Seniorkonsulent

Ipsos


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorkonsulent i analyseinstituttet Ipsos, Lene Rathe. Rathe har nylig gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer (2020) på oppdrag for Senter for seniorpolitikk – en undersøkelse som startet opp i 2003.  I denne undersøkelsen har de sett om det er noen endring i hvor lenge vi ønsker å jobbe og hva vi tenker om pensjonstilværelsen mm. Rathe og Seres snakker om resultatene fra denne undersøkelsen og hva de generelle holdningene i arbeidslivet og samfunnet er til seniorenes attraktivitet og evne til å lære seg nye ting.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er seniorkonsulent tilknyttet fagområdet Public Affairs (Forskning, politikk og samfunn) i Ipsos. Jeg er utdannet samfunnsøkonom (cand.polit.) fra UiB (2003) og har arbeidet i Ipsos siden august 2015. Der er jeg spesialist på målgruppestudier og befolkningsundersøkelser, og har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder. Jeg har tidligere jobbet i Arbeids- og sosialdepartementet (2005-2015) og har et opphold i EU-kommisjonen (2013-2014).

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Da vil jeg trekke frem Norsk seniorpolitisk barometer. Ipsos gjennomfører Norsk seniorpolitisk barometer på oppdrag for Senter for seniorpolitikk. Barometeret består av tidsserier fra 2003 til 2020 for en rekke indikatorer, noe som gjør det til et sjeldent rikt datasett. Jeg har også vært bruker av barometeret fra tiden min i departementet.

Hvor lenge har vi lyst til å jobbe og hva tenker vi om pensjonstilværelsen? 
Slakk nedgang i alder for ønsket pensjonsavgang de siste fem årene

Yrkesaktive oppgir i gjennomsnitt at de kunne tenke seg å tre ut av arbeidslivet når de er 65,2 år, noe som er samme nivå som i fjor. Det var en økende trend i denne alderen fra 2003 frem mot 2015. Deretter har det vært en slakk nedgang fra 66,2 år (2015) til 65,2 år (2020). I år oppgir de yrkesaktive i gjennomsnitt at de kan tenke seg å tre ut av arbeidslivet over 4 år senere enn i 2003.

Noen yrkesaktive gleder seg til å gå av med pensjon (36 %), mens andre gruer seg (13 %), se neste spørsmål.  

Arbeidslivets oppfatninger av og holdninger til eldre arbeidstakeres arbeidsprestasjoner, attraktivitet og evne til å lære nye ting? 
Fremdeles flertall med positive oppfatninger av seniorers arbeidsprestasjoner

Stabilt 75 % er enige i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år, mens drøyt 1 av 10 er uenige. Over 6 av 10 er enig i at mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som 55-60-åringer. I tillegg er over halvparten fremdeles uenig i påstanden om at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift må nedbemanne. En fjerdedel er enig. Det vitner om motstand mot å la nedbemanning gå utover eldre arbeidstakere.

Et annet aspekt ved de yrkesaktives oppfatninger av arbeidstakere over 60 år gjelder lærevillighet. 6 av 10 sier seg enig i at arbeidstakere over 60 år er minst like interessert i å lære noe nytt som sine yngre kollegaer. Som ved tidligere gjennomføringer er et mindretall på en drøy fjerdedel uenig i påstanden. Alt i alt er det stabilitet i den yrkesaktive befolkningens oppfatninger av de eldres interesse for å lære noe nytt over tid.

Dette LØRNER du:

Holdninger til og oppfatninger om eldre i arbeidslivet  
Befolkningsundersøkelse
Seniorpolitikk

Anbefalt litteratur:

Podcaster: Drivkraft, Sånn er du, Godt nok for de svina med Anita Krohn Traaseth og LØRN TECH, dvs. podcaster om levd liv, mennesker, relasjoner og arbeidsliv.

I undersøkelsen spurte vi hvilken av disse aldersgruppene du helst ønsker å ha i et team, de under 30 eller over 60 og her svarte 6/10 at de ønsker å jobbe med de under 30 år. Dette gjaldt også de eldste aldersgruppene. Vi ser mange positive holdninger i undersøkelsen til seniorer, men på dette spørsmålet kan det være vi ser litt tendenser til denne "ungdomsforelskelsen".

Lene Rathe

Dette er Ipsos

Ipsos er et franskeid selskap som finnes i 88 land i verden. Ipsos Norge er et av Norges største og eldste innen omdømme- og brukerundersøkelser, befolkningsundersøkelser, holdningsundersøkelser og meningsmålinger.