<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Kystverket

Digitalisering av det maritime Norge

Gjest: Einar Vik Arset

Kystdirektør

Kystverket


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Einar Vik Arset som er kystdirektør i Kystverket. Kystverket jobber for effektiv og sikker sjøtransport slik at Norge skal ha verdens reneste og sikreste kyst, tilrettelagt for verdiskaping i hele landet. Kystverket skal igjennom en stor omstilling, hvor de rett over nyttår skal Kystverket 2.0. Seres og Arset snakker om mulighetene som ligger i denne omstillingen og det helhetlige bildet av hvordan disse omstillingsprosjektene henger sammen. 

 

Hvem er du, personlig og faglig?
Mild, men fast. Relasjonssterk, pådriver og følger opp. Blir både lett begeistra og glad i folk. Balanserer prosess og resultatfokus. Fungerer best i samspill med andre.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
At sjøtransporten er meget robust. 90% av all import/eksport og over 50% av innenrikstransporten går på kjøl. Når Norge stengte ned var alle havner åpne, godset kom fram, losene gikk om bord, Norge gikk rundt. All vår infrastruktur langs verdens nest lengste kyst fungerte. Dette var samfunnskritisk. Vi i Kystverket visste dette, nå vet mange flere om det.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?   
Lede, styre, prioritere, formidle, beslutte, lese (og fram til mars: reise). Dette for å bidra til at Norge har verdens reneste og sikreste kyst, tilrettelagt for verdiskaping i heile landet.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Se over. Dette er en fantastisk spennende lederjobb i skjeringspunktet mellom operativ drift/utvikling, som myndighetsutøver og som forvaltningsorgan. Med 1000 ansatte over hele landet.

Hvilke muligheter ser du? 
Sjøfarten er den suverent mest miljøvenlege transportform, og blir mer og mer miljøvennlig for hver dag. Det er et stort potensiale her, trafikken vil øke og det vil være fornuftig å avlaste vegnettet for m.a. tungtransport.

Hvilke utfordringer ser du? 
Skal vi nå målet om å halvere klimagassutsleppa (frå 2005-nivå)  i ikkje-kvotepliktig sektor (transport, landbruk, avfall, bygg- og anlegg) innan 2030, så må tempoet opp – det er berre ti år igjen!

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?  
Marin forsøpling. Dette har fått bra fokus i 2020, m.a. gjennom TV-aksjonen. Men snart klarer ikke havet mer. Her har vi et ansvar alle sammen, hver dag, for å redusere plastbruken.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Å sikre godt kunnskapsgrunnlag for Samferdselsdepartementet (og senere Stortinget) i kommende Nasjonal Transportplan. Her løfter vi sjøfarten opp og fram, med massevis av gode samfunnsøkonomiske tiltak, både fysiske og digitale

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Absolutt! Vi ser at vi har skapt betydelig innovasjonstakt ved. F.eks. å være en tydelig og kravstor kunde ved kontrahering av Kystverkets nye fartøy. Disse hybridfartøya har «state of the art» batterikapasitet og drivstoff bruken stuper. Her har leverandørene fått seg et konkurransefortrinn på kjøpet.           

Dette LØRNER du:

Bærekraftig utvikling av kystsonen
Sjøsikring
Plastbruk og børekraft
Omstilling 
Miljøberedskap 

Anbefalt litteratur:

Jeg holder på med Jared Diamonds Våpen, pest og stål – menneskenes historie

Gjennom kontinuerlig jakt på «verdens reineste og sikreste kyst» jakter vi smarte løsninger for næringer og myndigheter. Slik er Kystverket trolig helt i tet på digitalisering av det maritime Norge

Einar Vik Arset

Dette er Kystverket

Kystverket er en norsk statlig etat under Samferdselsdepartementet. Etaten er organisert med et hovedkontor i Ålesund. Kystverket driver forebyggende arbeid og reduserer skade effektive ved akutt forureining, og medvirker til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.