<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC, NSF

Pandemijuss - fritt frem for amatører?

Gjest: Anne Kjersti Befring

Jurist og advokat

Juridisk fakultet ved UIO


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Kjersti Befring, som er jurist, advokat og førsteamanuensis på det juridisk fakultet ved UIO. Befring forteller oss at når jurister uttaler seg om smittevern, så etterspør de hvilket faktagrunnlag som legges til grunn - og hvordan man vurderer hensynet til frihet for den enkelte - som kan gi ufrihet for andre. Når lovene er laget ut fra en normaltilstand og en pandemi kommer og endrer hvordan det normale er, hvordan skal da lovgivningen ta høyde for dette? Hva er annerledes juridisk under en pandemi?

 

Hvem er du på jobb og på fritiden?
Jeg leder det nordisk nettverket: Nordic PerMed law og har ansvaret for helserett og life Science ved juridisk fakultet. Jeg har ledet det juridiske arbeidet i Big med og skal nå inn i de nye prosjektene Insight og Impress. Jeg blir fort engasjert.
På fritiden liker jeg å være i fjellet eller i skogen, gjerne med hund eller hest.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
Det er mye læring av krisen siden mars: jeg ser at det er vanskelig for noen å forholde seg til det som kan være en usynnlig smitte - i likhet med usynlige inngrep i klimaet. Jeg har lært at jurister ofte glemmer at menneskerettigheter også gjelder beskyttelse av befolkningen og av naturmangfold.

Hva ønsker du at andre skal ta med seg fra Covid-krisen?
Det er stor avstand mellom mange juristers argumentasjon og det folk flest er opptatt av - og ikke minst helsepersonell som til daglig arbeider med smitteoppsporing og helsehjelp.
Norge har så langt klart seg utrolig bra gjennom Covid-krisen. Det er nødvendig og viktig med god kommunikasjon. Vi har samtidig satt norgesrekort i produksjon av lovgivning - og jurister, leger og andre i forvaltningen og kommune har stått på hele tiden fra mars.
Det er klart at det blir varierende kvalitet på lovgivningen. Vi jurister i Akademia har mye å lære av hvordan den faktiske situasjonen påvirker samfunnet - noe som må med når spørsmål om lovlighet skal vurderes. Konstruktive jurister er opptatt av å utvikle og foreslå endringer og ikke bare av å spre frykt om autoritære tendenser ut fra ideelle standarder.
Vi må forstå hva pandemien er og hvordan situasjonen fortoner seg for de som skal beskytte oss.

Hvordan har det endret din hverdag
Jeg har tidligere arbeidet med smittevernlovgivningen - men har fått et krasj-kurs i hvordan den kan misforstås og tolkes. Jeg har hatt ukentlig kontakt med media - og har lagt vekt på informasjon og formidling.
Jeg har stor tro på den nye generasjonen jurister som har skjønt at den moderne rettsstaten omfatter langt mer enn det domstolene tar stilling til - og at det er behov for kreativitet og utvikling tankegang. Diskusjonen rundt smitteappen var snever og voldsom. Jeg er ikke imponert over de forholdsmessighetsvurderingene Datatilsynet gjorde.
Myndighetene ble tvunget til å avslutte arbeidet i stedet for å videreutvikle ordningen - og blir presset til samarbeid med de store aktørene som fortsetter å samle informasjon om verdens befolkningen - google..

 

Dette LØRNER du:

Smittevernlovgivning
Smitteappen
Normal juss vs Pandemi juss
Konsekvenser av pandemien
Kunstig intelligens i helse 

Anbefalt litteratur:

Helsepersonelloven: med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer Bok av Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
Helse- og omsorgsrett Forfatter Anne Kjersti Befring

Det er relevant å snakke om hvorfor jurister er uenige og hva som er viktig for å kunne vurdere om det er lovlig å begrense personers bevegelsesfrihet.

Anne Kjersti Befring

Dette er Juridisk fakultet ved UIO

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap. Det juridiske fakultet er et av de fire opprinnelige fakultetene ved UiO, opprettet samtidig med universitetet i 1811. Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en bærekraftig framtid. UiO har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. De neste ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.