<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HEALTHTECH, NSF

Å ivareta pasienten

Gjest: Therese Jenssen Finjarn

Leder

Anestesisykepleierne NSF


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Therese Jenssen Finjarn, som er leder for anestesisykepleierne i NSF. Hun forteller oss hva  anestesifaget er, og hva en anestesisykepleier gjør. Hun forklarer at anestesisykepleiere har en selvstendig funksjon ved behov for narkose, i smertelindring og ved behov for akutt behandling. Finjarn mener at det er, i møte med fremtidens helseutfordringer, viktig at anestesisykepleiere har kompetanse på masternivå, fordi det er og blir viktig med nytenkning, kritisk refleksjon over hvorfor man gjør som man gjør, og evne til faglig argumentasjon.

 

Hvem er du, personlig og faglig? 
 
Jeg er 43 år, gift med Espen og mamma til 3 jenter på 7, 14 og 17 år. Glad i å være sammen med mennesker, jobbet mye med ungdomsarbeid på fritiden, sunget i kor. Siden jeg var ferdig anestesisykepleier, vært engasjert i faggruppearbeid og sittet i styre for Anestesisykepleierne NSF i 8 år, leder de siste 6 årene. Som anestesisykepleier jobber man selvstendig og i team med anestesilege, operasjonssykepleiere og kirurger for å ivareta og gi bedøvelse til pasienter som skal til operasjon, og med intensivsykepleiere og sykepleiere som skal «overta» ansvaret for pasienter etter operasjon. Jobben med å samarbeide, passe på, gi en god opplevelse, sørge for god bedøvelse og smertelindring under og etter operasjon er veldig givende. Å møte pasienter som er avhengig av at vi ivaretar dem er krevende for pasienter, og gir meg som anestesisykepleier et veldig kort tidsrom til å erverve meg pasientens tillit. I tillegg jobber vi som anestesisykepleiere i et høgteknologisk miljø, hvor både kunnskap, erfaring, og praktisk og teknisk kompetanse er avgjørende for å gjøre jobben godt.   

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 

At anestesisykepleiere er fleksible og tilpasningsdyktige, og med en kompetanse i håndtering av den akutt, kritisk syke pasienten som er nyttig også utenfor operasjonssalen. Dette gjelder både medisinsk kompetanse, kommunikasjonsferdigheter, kompetanse i medisinsk -teknisk utstyr og teknologi. Dette viste vi fra før, men nå har vi sett det i sammenheng med Covid-19. Teamarbeid rundt kritisk syke pasienter er viktig, og det kan vi, og vi er den yrkesgruppen som kan avlaste intensivsykepleierne  

Hva er essensen av det du gjør på jobben? 
Som faggruppeleder er det medlemsarbeide, koordinere samarbeid, fagpolitisk påvirkning og skaffe eller lage dokumentasjon som kan brukes i å planlegge en god anestesisykepleietjeneste i fremtiden.  

Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Jeg er så heldig å få bruke mye av min tid sammen med faglig engasjerte kollegaer. Vi ser at det nytter å samarbeide på tvers av landegrenser, helseforetak og regioner sånn at pasientene får bedre og tryggere sykehusopphold.   

Hvilke muligheter ser du?  
Anestesisykepleiere med masterutdannelse gir en mulighet for oss å se kritisk på faget vårt i større grad enn tidligere, og fler vil bidra til å finne kunnskapsbaserte behandling. Fremtidens pasienter (vi opplever det allerede nå) er eldre og skrøpeligere. Medisinsk og teknologiske fremskritt gir uante muligheter for ennå bedre behandling.   

Hvilke utfordringer ser du?  
Sykehusene er satt under et enormt økonomisk press og drift/produksjon kommer lett i fokus fremfor kvalitet. Det er for få anestesisykepleiere og våre pasienter krever mer.  

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med? 
Det faglige fokuset må være styrende for det vi jobber med hver dag. Alle sykehus har langsiktige planer for utvikling og faglig utvikling og kompetanse er viktige deler av denne utviklingen. Les sykehusets og RHFet sine langtidsplaner og meld dere på! Hva kan dere bidra med – hvilke ideer har du for en forbedret tjeneste. Vi står nærmest pasienten og vet hvor forbedringer kan gjøres.  

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?  
Bygge sten for sten. Tenker Covid-19 har vist hvor viktig sykepleierkompetansen er for helsetjenesten. 

 

Dette LØRNER du:

Anestesisykepleiere
Smertelindring
Samarbeid
Kompetansegap

Anbefalt litteratur:

Helse foretaket sin utviklingsplan frem mot 2030

Gode helsetjenester gir like god bærekraft som gode veier til å frakt fisk.

Therese Jenssen Finjarn

Dette er Anestesisykepleierne NSF

Anestesisykepleierne NSF arbeider for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon.