<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Kystverket

Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

Gjest: Rune Bergstrøm

Seniorrådgiver

Kystverket


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rune Bergstrøm som er seniorrådgiver i beredskapsavdelingen til Kystverket. Han forklarer oss hvorfor Kystverket anses som en av de fremste i verden på oljevern i Arktis, hvordan denne kompetansen er bygd opp og hvordan Kystverket kan kombinere ulike sektoreres kompetanse slik at helheten blir god.

Hvem er du, personlig og faglig? 
En med bred faglig kompetanse og erfaringer fra mange ulike felt. Ingen skipsekspert eller oljevernekspert, men en som kan sette sammen innspill fra mange felt og lede en aksjon slik at resultatet som helhet blir bra.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Vi har gjennomført fjerning av en tråler (Northguider) på Svalbard under strenge restriksjoner med 90 innsatspersonell fra flere land. Vi har også hatt en aksjon i Oslofjorden med et større plastpellets- utslipp. Vi har også hatt en nordisk øvelse med skip fra Norge, Sverige og Danmark involvert. Det er utfordrende å lede en aksjon med staben på sosiale medier, men det går.

Hvilke muligheter ser du? 
Det er hele tida mulig å bli bedre. Jobbe bedre med samarbeidspartnerne våre og dele og innhente internasjonale erfaringer og kunnskap

Hvilke utfordringer ser du? 
Miljøkravene som kommer knytte til levere utslipp til luft samt det grønne skiftet, gjør at bildet av hva vi kan møte av utfordringer ved en stor ulykke hele tiden endres. Nye fuel-typer, fremdriftsenergi gjør at metoder, miljøeffekter osv blir stadig mer komplisert og sammensatt. Samtidig er bruken av tungoljer og transport av råoljer fortsatt en type utslipp vi må kunne håndtere.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?  
Det er begrensninger i hav som er fysisk mulig å gjøre når det gjelder oljevern og utfordrende værforhold. Forventningene til oljevernet er nok i en del tilfeller større enn det kan innfri i virkeligheten.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Når nye drivstofftyper (oljebaserte) utvikles for å senke svovelutslippene til luft, kan de eks. være mer giftige for livet i havet, kanskje svært vanskelig å pumpe/samle opp. 

Dine viktigste prosjekter siste året?
Fjerningen av Nortguider på Svalbard.
Plast-pellet utslippet i Oslofjorden, hva er miljøeffektene av 3-4 mm store plastkuler i sjøen, hvordan samler vi de mest mulig effektivt opp-
FoU på miljøvennlige rensing av oljeforurenset strand.
CE beredskapen (kjemikalie og eksplosjons beredskap), forslag til samordning med annen beredskap, forslag til tiltak for å gjøre denne bedre.

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Vi har fokus på FoU, hele tida bedre metoder, økt kunnskap og utstyr. Eget handlingsprogram, men relativt små ressurser så vi må hele tida finne samarbeidspartner, hos myndigheter i Norge, i Henhold til ulike oljevernavtaler (Nordisk, EU, USA, Canada m.fl.)

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
En god beredskap er nødvendig når ulykker skjer, vi må hindre å begrense miljøskadene mest mulig. Bærekraftig bruk av natur og havområder krever at vi er i stand til å verne naturen slik at miljøet og produksjonen opprettholdes.

Dette LØRNER du:

Helhetlig infrastruktur,  

Å overføre den maritim kompetansen over til det grønne skifte 

Godt beredskap 

Forskning og utvikling 

Anbefalt litteratur:

Se litt i gamle forskningsrapporter og utredninger, før en starter større FoU prosjekter, mye bra er gjort tidligere. Har stort utbytte av å lesemagasinet New Scientist. Lite direkte om akutt forurensning, men mye spennende på tilgrensende områder som kan ha overføringsverdi.

Det er begrensninger i hav når det kommer til hva som er fysisk mulig å gjøre når det gjelder oljevern og utfordrende værforhold. Forventningene til oljevernet er nok i en del tilefeller større enn det kan innfri i virkeligheten

Rune Bergstrøm

Dette er Kystverket

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.