<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Nasjonalstaten som ramme for innovasjon 

Gjest: Anne Beathe Tvinnereim

Nestleder

Senterpartiet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med nestleder i Senterpartiet, og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylke, Anne Beathe Tvinnereim. De snakker om Senterpartiets engasjement foran høstens valg, om grønn omstilling og tillit til velgerne. Anne Beathe ønsker at vi ikke forenkler miljø- og klimadebatten, og med dette følger viktigheten av at politikere skal kunne se og ivareta helheten, og ikke forlede velgerne med lettvinte løsninger.  

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Personlig er jeg idealist men med en realistisk inngang. Jeg tror at kompromisser  er nødvendig for å få ting gjort i politikken, men jeg drives av ønsket om å bevare et land med høy tillit mellom folk, sterke fellesskap og løsninger som er bra for folk og miljø. For å få til det må næringslivet og markedet være en drivkraft, men politikerne må tørre å faktisk styre. Både som politiker og diplomat må man være allsidig og være interessert i alt. Jeg er en typisk potet som kan brukes til alt og gå inn i ulike sakskomplekser raskt, og forholde meg til alle slags folk. 

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Jeg har to roller i politikken. Jeg er nestleder i Senterpartiet, som gjør det veldig bra på målingene og tar mål av seg å sørge for regjeringsskifte til høsten. Jeg tror SP spiller en viktig rolle til å gi optimisme til kjernetilhengerne våre om at dagens politiske prioriteringer faktisk kan snus. At man kan drive en politikk som snur sentraliseringen og legger større vekt på næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling over hele landet, ikke bare rundt de store byene. 

Jeg er også fylkesråd med ansvar for blant annet klimaarbeidet i Viken. Det er veldig givende å sitte på den operative delen av politikken - å virkeliggjøre, ikke bare mene og debattere. Som fylkesråd følger jeg opp arealbruken i kommunene i hele fylket, jeg driver utviklingsprosjekter knyttet til grønn omstilling og mye annet. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Biologi. Vi bruker naturressursene våre mens vi egentlig vet skremmende lite av de komplekse konsekvensene. Jeg blir f.eks. skremt av en klima- og miljødebatt som blir forenklet, og som ikke tar inn over seg de komplekse dilemmaene som oppstår. Både miljømessig men også sosialt. Forenklinger i politikk og media er det skumleste som finnes. Politikeres viktigste oppgave er å klare å se og ivareta helheten - og ikke forlede velgerne med lettvinte løsninger.   

 

Hvem inspirerer deg? 

Folk som leverer på framtidas løsninger i praksis. Som økologiske bønder som tør å ta økonomisk risiko for å teste ut nye kornsorter eller ta vare på gamle husdyrraser, utvikler nye matprodukter osv. Teknologigrundere som tør å gå 100% inn for å utvikle nye geniale løsninger. Sosialt entreprenørskap. Det beste med å være politiker er å få møte de folka.   

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Flere. Jeg har jobbet mye politisk med en såkalt "tillitsreform i offentlig sektor", et politisk program jeg håper de rødgrønne vil realisere hvis de overtar regjeringsmakten. Jeg er overbevist om at vi ved å redusere målstyring både i næringslivet og i det offentlige kan øke innovasjonskraften og redusere byråkratiet. 

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  

At vi kan frigjøre oss fra hamsterhjulet i pendlertilværelsen og redusere sentralisering og miljøbelastning ved å desentralisere arbeid og bolig i større grad. 

 

Dette LØRNER du:

Teknologipolitikk 

Distriktspolitikk 

Omstilling 

Samfunnet etter Covid-19 

Senterpartiets politikk 

Anbefalt litteratur:

Mariana Mazzucato 

Jeg tror SP spiller en viktig rolle til å gi optimisme til kjernetilhengerne våre om at dagens politiske prioriteringer faktisk kan snus. At man kan drive en politikk som snur sentraliseringen og legger større vekt på næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling over hele landet, ikke bare rundt de store byene

Anne Beathe Tvinnereim

Dette er Senterpartiet

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang. Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.