<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ, WLT21

Superkrefter og ledelse

Gjest: Anne Ruth Gjerstad

IT Direktør

Posten


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN episoden blir vi bedre kjent med IT Direktør i Posten Norge AS, Anne Ruth Gjerstad. I en samtale med Silvija Seres snakker de om tillit og lederskap, livslang læring, kompetansebygging internt i bedriften og vi hører også om interessen for Tesla Roadster. Gjerstad utdyper hvordan det er å drive en logistikkvirksomhet og målet om at Posten skal bli den mest innovative logistikkaktøren, ledende på teknologi og innovasjon.

Hvem er du, personlig og faglig?
Vossing, som er glad i fart og spenning. Det første jeg gjør når jeg står opp og det siste jeg gjør før jeg legger meg er å sjekke oppdateringer/nyheter på et Tesla Roadster forum. Jeg er oppvokst på gård som den midterste av 3 søsken, Faglig: Jeg liker å arbeide i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker og er opptatt av at mine folk skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver, som de brenner for og som de mestrer og som leverer verdi til konsernet. Jeg tenker at når folk blir gitt tillit så tørr de også å prøve nye ting og gå utenfor komfortsonen som er nødvendig for vekst. Dette har jeg tatt med meg inn i mitt lederskap i Posten.

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Vi er en logistikkvirksomhet og det handler om å flytte varer og brev fra A til B. Vår visjon er: Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

 • Kundens førstevalg: Det betyr at vi skal ha den beste kundeopplevelsen. Vi skal ha det beste tjenestetilbudet i bransjen og vi skal være best på leveranser i byområder.
 • Ledende på teknologi og innovasjon: Den mest innovative logistikkaktøren. Vi skal bli en datadrevet virksomhet som bruker innsikt og teknologi.
 • Best på bærekraftig verdiskapning: Det betyr at vi skal være den grønneste logistikkaktøren.

 

Hva er du best på?

Jeg er god til å se enkelt menneskets superkraft, og ser viktigheten av å ha ulike ‘superkrefter’ i teamet, og får med meg folk. Jeg er god på å skille person og sak og har høy tillit til folk. En annen egenskap jeg er god på er å behandle folk likt ved å behandle dem ulikt og tilpasser lederskap etter den enkelte. Min åpenhet og fremoverlent gjør at jeg er åpen for innspill og folk er ikke redd for å komme til meg med hverken gode eller dårlige nyheter. Jeg tilrettelegger for kreativt tankesett og er åpen for endringer og innspill

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Kunnskap som gjør deg i stand til å anvende teknologien og se nye bruksområder for den når teknologien overtar dagens manuelle jobber som kan automatiseres, så tenker jeg at mennesker vil kunne være enda mer mennesker.

 

Noen interessante nye dilemmaer? 

Denne pandemien har vist oss at alt kan skje og jeg tenker at nærtliggende dilemma er hva som blir den nye normale arbeidshverdagen?  I store konsern med hierarkier og silotankegang og profesjonalisering, så kan smidigheten ha forsvunnet underveis. Utviklingen går mot selvorganiserte tverrfaglige team og få inn mer smidighet for å levere kontinuerlig innovasjon. Da sitter forretningsfolk og itfolk i samme team. Hvordan blir dette da i en ny hybrid normal arbeidshverdag? Hvordan få inn den dynamikken som skaper arbeidsglede? Kommunikasjonsferdigheter som bygger bro på tvers, evne til å se potensiale og gull i de som er annerledes blir viktig. Men vi må være bevisste på det vi kan miste med å være virtuelle, det mellommenneskelige, konsernkulturen som ligger innenfor veggene, det vi deler ved kaffemaskinen, inndoktrineringen i kulturen som skjer umerkelig når man begynner i et nytt firma.

 

Hvem inspirerer deg?

Elon Musk. bærekraftig energi i fremtiden.- grensesprengende og visjonær.
For en tech interessert som meg og som en av de første kundene til Tesla så er Elon Musk en som inspirerer. Jeg aksepterer ikke alle hans sider, men det er noe med den energien, driven og hva han får til som jeg tiltrekkes av. Andre som inspirerer og støtter meg er venner, Hver søndag så går jeg lang tur mens jeg snakker i telefonen med en god venninne – vi diskuterer alt fra strategi til implementering av ERP/økonomiløsninger. 

 

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?

Jeg tenker at alle skal med og at mangfold bare blir viktigere og viktigere. For å løse komplekse ting så har vi behov for alle typer kompetanse fra juridisk, selgere til tech nerdene. Min tilnærming til tech er hvordan bruke teknologien for å forenkle hverdagen til kundene og brukerne våre. Hvilke problem kan dette løse? Da trenger vi folk som ser det overordnede bildet og bits and bytes. Vi må ha mangfold som utvikler løsninger som representerer hele befolkningen – det være seg kjønn, alder, handikap etc.

 

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Ole Brum; Ja, takk begge deler.

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 
Mitt viktigste og mest utfordrende arbeid det siste året har vært å bygge eit godt sosialt miljø og skape den gode teamfølelse med alle på hjemmekontor og 3 nyansatte i 2020.

Så da pandemien slo til, inviterte eg inn til ‘Dagens høydepunkt’ (bilde) med 30 minutt fagleg og sosialt innhald.  Her deler vi stort og smått faglig så vel sosialt – den uformelle praten over kaffemaskinen må tas med her. I disse møtene deler vi hva vi driver på med, og forteller om både det som går bra og det som feiler og vi kan be om hjelp.

 

thumbnail_image001

 

Vi ledere må og stå frem og si vi har gjort feil og hva vi har lært av det. Kulturen starter med oss ledere, vi må walk the talk. Jeg mener at det er viktig å dyrke frem en lærende organisasjon som kontinuerlig ser etter hvilke behov kunden har, og som evner å tilpasse seg stadige endringer og ny teknologi. For å få til dette så må vi ha en kultur som gir mennesker rom for å lære, utfordre seg selv og være trygge på at det er lov å feile og lære av det. Innovasjon og vekst springer ut fra trygge rammer og vissheten om at fremtiden skapes av de menneskene som ser muligheter og tør å ta sjanser.

 

Har Norge noen unike muligheter?
Vi har mye teknologi fra oljen som kan brukes videre til vind- og solkraft. Vi har mye oljepenger, så vi har frihet som andre ikke har. Vi kan våge å teste. OG så tenker jeg at vi har likhetstankegangen og at alle skal ha lik rett til utdannelse som viktig for å få et godt samfunn. Norge og Norden er unike fordi vi har bredbånd og fiber i hver krik og krok, og de aller fleste i Norge, gammel som ung har en smartphone, noe som gjør det enklere å digitalisere tjenester.

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Når pandemien slo til så mobiliserte Posten og Bring ressurser på tvers av divisjoner og hierarkier for å levere på sitt samfunnsansvar og dette er jeg stolt av.

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

‘Måke på’ - for meg så betyr det at vi må tørre å prøve og levere uten at det er 110% ferdig produkt.

 

I Posten er det stort fokus på livslang læring. Slik jobber de med kompetansebygging:

 1. Har det på agendaen i avdelingsmøter og medarbeidersamtaler.
 2. Oppfordrer/inviterer til webinarer og meetups og høre på podcaster som er et lavterskel læringspunkt  som alle kan få til i en travel arbeidshverdag.
 3. Postens Innovasjonsportal hvor det deles utforsk og innovasjonsinitiativ.
 4. PopUP pitch hver fredag kl 9 – 930 hvor det presenteres ulike forbedringsinitiativ/innovasjoner.
 5. Obligatorisk kursing i HELIX – konsernets innovasjonsmetodikk som MIT har publisert en forskningsrapport om.
 6. Jeg er ivrig på å delta på nye ting med min avdeling og blir således ‘prøvekanin’ når konsernet tester nye ting.
 7. Min ledelsesstil er tillitsbasert og jeg arbeider ulikt med ulike personer for å få til utvikling, ikke one size fits all – vekst skjer når vi kommer utenfor komfortsonen – men vi må gjøre det innenfor trygge rammer.
 8. Jeg har etablert Løsningsforum hvor vi samler arkitekter og forretningsutviklere fra IT, divisjonene Ehandel og Logistikk og Post, hvor vi diskuterer konkrete behov og generell kunnskapsdeling
 9. Posten har stipendordninger hvor en kan søke på midler for videreutdanning. Flere av mine medarbeidere har bl.a. tatt kurs på BI for disse midlene.
 10. Vi har stor satsning på Azur plattformen og skyplattform og derfor har flere av mine sertifisert seg innenfor deler av den suiten.
 11. Å ha kunnskap om AI er også viktig derfor vi hatt kurset ‘Elements of AI’ på agendaen i avdelingen gjennom fjoråret.
 12. Tenker at kombinasjonen av å få nye arbeidsoppgaver innenfor dagens rolle, læring fra kollegaer og toppet med noe formal kunnskapsbygging/kursing er viktig for livslang læring.

Dette LØRNER du:

Innovasjon

Logistikk

Posten Norge

Teknologi

Lederskap

 

Anbefalt litteratur:

Amy Edmondsons The Fearless Organisation

David Lowe ‘The innovation Revelation’ A story about how to satisfy customer needs.

Jeg tenker at når folk blir gitt tillit så tørr de også å prøve nye ting og gå utenfor komfortsonen som er nødvendig for vekst. Dette har jeg tatt med meg inn i mitt lederskap i Posten,

Anne Ruth Gjerstad

Dette er Posten

Posten Norge AS er et statlig aksjeselskap som har ansvar for å bringe meldinger, post og annet gods fra og til mennesker, bedrifter, institusjoner og offentlige myndigheter i Norge, samt mellom Norge og utlandet. Posten Norge driver et omfattende transport- og distribusjonsapparat over hele landet, og til og fra utlandet.