<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Cluster methodology: to stand stronger together

Gjest: Eli Haugerud

Head of Clusters

Smart Innovation Norway


Med Vert: Silvija Seres

In this episode of LØRN, Silvija talks with Eli Haugerud, who is Head of Clusters in Smart Innovation Norway. Eli is a talented woman who knows several different areas within AI. In the conversation, Eli and Silvija talk about smart energy markets, computer-driven companies, and strategic innovation. Eli further says that she hopes that AI will eventually become more widespread among several sectors in Norway, as it opens more doors and opportunities both internationally and in the form of cooperation.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?
- Allsidig teknolog med erfaring fra teknologi på tvers – fra biotek til havbruk til energimarkeder til kunstig intelligens. Er en særdeles engasjert realist som har jobbet for å fremme teknologens rolle i samfunnet.  

- Jeg ble interessert i AI særlig for 5 år siden da jeg var prosjekteier for et design thinking prosjekt for å se på hva teknologer var mest interessert i. Ikke overraskende, men ga god innsikt i den trenden som var der, men ikke like tydelig opp i dagen for allmennheten.  

- Har utviklet tjenester basert på AI, men har også oppdaget behovet for god datakvalitet som må være grunnlaget for å utvikle tjenester basert på AI. Vi måtte derfor gå ett steg tilbake for å jobbe med datagrunnlaget først før vi fikk effekt av AI.  

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?  
Det må være den delene av jobben som går ut på å jobbe som døråpnere og koble bedrifter med bedrifter og bedrifter med virkemiddelapparatet. Vi er en slags koblingsboks som legger grunnlag for mange nye samarbeidskonstellasjoner og innovasjonsprosjekter. For oss er det viktigste å skape et økosystem som fostrer åpen innovasjon relatert til anvendt AI. Heltelt praktisk betyr det å knytte problemeiere og problemløsere sammen, og tilgjengeliggjøre og utvikle en plattform for innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Hovedsakelig innovasjonspotensiale og muliggjørende teknologi for en mer bærekraftig verden. Det er ikke teknologien i seg selv som er viktig, men hvilken nytte den har for samfunnet og hvilke muligheter den skaper. Det handler om å bruke teknologi til det beste for mennesker og natur. For meg handler det om å se «hele bildet» i et tidvis fragmentert landskap.

Hvilke problemer kan løses ved hjelp av digitalisering eller AI? 
Jeg er også veldig opptatt av kompetanse innen AI og generell digital kompetanse. Vi trenger både mange med spisskompetanse, men også at alle har et generelt høyere nivå enn i dag. At folk generelt er digitalt kompetente er viktig for å sikre at vi er kritiske forbrukere/brukere. I tillegg er det viktig vi trenger å fokusere på Læring hele livet, og det er ikke sånn at vi er ferdig utdanna etter noen år på universitetet. Vi er mer tjent med at vi fyller på med relevant kunnskap gjennom hele livet. Veldig mange teknologibedrifter har sagt at de ønsker å ansette nyutdannede for å dekke sitt behov for teknologer. Paradokset er at det utdannes ikke nok – og at man sitter med mange som ikke har relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv.  

Hvorfor er det spennende?  
Det er så mange som har noen helt geniale ideer og ser potensiale du ikke har tenkt på før. Det er utrolig spennende fordi man hele tiden får innblikk i og av og til ta del i utviklingen av nye ideer og konsepter, og ingen dag er lik. Videre forutsetter det at man er åpen og hele tiden lærer- både fra utviklings og anvendelsesperspektivet for teknologien. Det er gøy å være med å bidra til økt innovasjon og andres selskapers suksess. – og særlig se hvordan de kan skape fruktbare samarbeid.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Vi ser et stadig økende fokus på dataøkonomien og digitalisering. Samtidig lever vi i en fysisk verden, der forbruket vårt er til å se og ta på og menneskelig kontakt er viktig for oss. Tjenestenæringen (varehandel, offentlig virksomhet o.l.) er vår største næring og sysselsetter 78% av norske arbeidstakere. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Pandemien har vist oss at isolasjon ikke er bra for oss. Folk trenger andre folk rundt seg. Menneskekunnskap og hvordan behovene vil endre seg vil være viktig også i fremtiden, og da spesielt sett i lys av hvordan teknologi kan tilpasses menneskers behov. I tillegg vil kunnskap om bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi bli stadig viktigere. Vi må evne å innovere og bruke teknologi som muliggjør lang levetid større grad av reparasjon, gjenbruk og en ny voksende tjenestenæring der livsløpsforlengende reparasjon vil står sentralt.Videre er det helt kritisk at vi er i stand til å vurdere de etiske dilemmaene, for eksempel knyttet til bærekraft i forretningsmodeller og personvern. Jeg er også opptatt av at AI skal benyttes som et verktøy for å styrke og utvikle våre positive menneskelige egenskaper, ikke for å erstatte oss. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?  
Norge har fordelen av å være et land som ligger langt fremme i digitaliseringen, og befolkningen har gjennomsnittlig god tilgang til og høy kompetanse på digitale systemer. Dette sikrer hurtigere adopsjon av nye digitale produkter og tjenester, også hvor AI spiller en viktig rolle. Videre er vi stadig sterkere på anvendt forskning innen ulike grener, og på den kommersielle siden ser vi mange vekstselskaper innen språkteknologi som er aktuelle innen en rekke bransjer. 

Et favoritt sitat?
“There is no innovation and creativity without failure. Period.”

Dette LØRNER du:

AI and Machine learning

Strategic innovation

Collaboration

Changes in the energy markets

Anbefalt litteratur:

The movie iHuman 

Det nye digitale Norge – and article collection about new technologies

Digital transformasjon og bærekraft – A study on NTNU by Arne Krokan.  

 

AI and technology do not have to be a threat, it will give us support and more opportunities

Eli Haugerud

Dette er Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway and the NCE cluster have grown from a local energy-trade initiative to a key national innovation player within the fields of Smart Energy, Smart Cities and Digitalization. During the last couple of years, the company has also become an international business-oriented R&I player on large, prestigious Horizon 2020 projects, such as EMPOWER, PERMIDES and INVADE. The cluster boasts many IT companies and academic environments, including most of Norway’s leading expertise in Big Data Analytics and digital technologies, which are the drivers behind smart energy innovation. The technology, which is generic, have huge transference potential to other industries and business clusters. Transference further facilitates favorable conditions for innovation and transition in Norwegian businesses, which are currently undergoing radical change.