<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Datadeling i mobilitet

Gjest: Gisle Pedersen og Marie Moi Lundstad

Head of Produkt and Business Development

Entur


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med sin med-vert Marie Moi Lundstad fra Startuplab med produktsjef i Entur, Gisle Pedersen. Entur jobber for å gjøre det enklere for reisende å planlegge kollektivreiser og kjøpe billett i en og samme operasjon og Pedersen er ansvarlig for produkt med fokus på hva Entur skal tilby fremover. I episoden diskuterer de hvordan Covid pandemien har endret transporten i Norge og hvordan Entur har bygget en modernisert og skysatt platform fra bunnen av med støtte for alt det Enturs digitalavdeling leverer.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?     
Jeg er ansvarlig for produkt med fokus på HVA skal vi tilby fra de ca 18 utviklingsteamene. Interessert for å støtte opp om bærekraft og Det Grønne Skiftet.    

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?   
Vi leverer gode bakssytemer til spillere i kollektivNorge – såvel Fylkeskommunale transportselskaper (Ruter# i Osloområdet, AtB i Trøndelag,....) som Jernbaneoperatører (Vy, SJ og GoAhead Nordic) salg og billettering, samle og dele kollektivdata både «rådata» (f.eks GPS-koordinater til alle stoppesteder) såvel som «foredlede data» (f.eks tast inn hvor du er og hvor du skal så får du alternative reiseforslag med kollektiv- og mobilitetsaktører og utrede en felles dataplatform i bransjen.   

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
At det er nyttig og løser problemer. Men vi tenderer til å ta i bruk nye teknologiske løsninger tidlig både da de er mer effektive for å løse problemer men også motiverende for de som jobber med dem. Videre er det viktig å forstå at veldig mye av det Entur gjør er å levere på APIer som andre aktører bruker for å levere til sluttkunde f.eks er det kun ett av de 18 teamene som lager en app. Derfor er det viktig å støtte opp under andre aktørers innovasjon. Vi tror også på å innovere på måter å jobbe på og er dedikerte til smidig (agile) utviklingsmetodikk.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser 
For bare noen få år siden var kollektiv og nye mobilitetformer entydig bra. Nå i lys av covid er det ikke så greit å være tett på hverandre på bussen/toget, vi ser at sparkesykler utkonkurrerer gåing og i noen land ser man at delebiler og Uber og lignende konkurrerer med tog og annen kollektiv. Samtidig trenger vi å begrense privatbilisme. 

En annet kontrovers er behov for å dele data åpent opp mot forretningsmodeller som ikke alltid er en driver for å dele data date samt noen spilleres muligheter til å bruke data på en måte som ikke nødvendigvis er i tråd med politiske ønsker.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Jeg har bygget et modernisert og skysatt platform fra bunnen med støtte for alt det Enturs digitalavdeling leverer inkludert det å kunne samle, verdiøke og dele data på standardiserte format.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?  
Er ikke så mange, men det er økende grad av samarbeide på området mellom de Nordiske land (Nor, Sve, DK, FIN).  

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?  
Meget høy andel av kollektivreisende gjør søk og kjøp i app. 
 

 

Dette LØRNER du:

Mobilitet 
Transport under og etter Covid pandemien 
Innovasjon 
Norsk kollektivtransport  

Anbefalt litteratur:

https://entur.no/

Det blir for meg en personlig driv til å "komme videre" og aldri hvile på at "nå er det nok å gjenta det vi har gjort før"

Gisle Pedersen og Marie Moi Lundstad

Dette er Entur

Entur AS er et norsk statseid selskap opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren og reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge. Høsten 2016 overtok selskapet driften av NSBs billettsystemer